Валутен курс / Currency Exchange Rate


Валутен курс:

Цена на валутата на една страна, изразена във валутата на друга страна.