Тренд / Trend


Тренд / Trend:

Трендът е основната посока, в която се движи цената или пазарът. 
Той може да бъде краткосрочен, средносрочен или дългосрочен, в зависимост от изследвания времеви интервал. 
По време на тренда се наблюдават времени движения в противоположна посока, които се наричат корекции.