Паричен пазар / Money market


Паричен пазар:

Пазар на който се търгуват краткосрочни финансови инструменти. 
Те са с матуритет по-малък от една година и обикновено се използват за заемане на ликвидност.
Пазарът на пари се превръща в елемент на финансовите пазари за активи, които участват в краткосрочни заеми и кредитиране