Опция / Option


Опция:

Опцията представлява право, но не и задължение, за покупка или продажба на даден актив на фиксирана цена до определена дата --> падеж. 
Call-опциите дават право на покупка, а рut-опциите - на продажба. 
Цената на упражняване наричана още "страйк" представлява фиксираната цена, по която може да се купи или продаде базовия актив. 
Цената, която купувачът на опцията плаща на нейният издадел за правото се нарича премия. 
Тя се определя от времето до падежа (времева стойност), цената на базовия актив, неговата волатилност и цената на упражняване на опцията. 
Ако една опция има смисъл да бъде упражнена (нейният "страйк" е по-нисък (при call опциите) или по-висок (при put опциите) от текущата цена на базовия актив) се казва, че опцията е "в пари". 
Американският тип опции могат да бъдат упражнени по всяко време до падежа, а европейският тип - само на датата на падежа.