Облигации / Bonds


Облигации:

Вид лихвоносни дългосрочни ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции и фирми. 
Облигациите са форма на дългосрочни заеми, ползвани от емитента. 
Те могат да бъдат с фиксирана или плаваща лихва, която се начислява върху номиналната стойност на облигацията.