Нетна настояща стойност / Net present value


Нетна настояща стойност:

Един от често използваните методи за оценка на инвестиционни проекти при капиталовото бюджетиране. 
Определя се като разлика между настоящите стойности на входящите и изходящите парични потоци. 
За по-изгодни се приемат проектите с по-висока нетна настояща стойност.