Микро Лот / Micro Lot


Микро Лот:

1/ 100 от обема единици от даден актив, валута, акции, облигации.