Лот / Lot


Лот:

Най-малък, неделим обем единици от даден актив, валута, акции, облигации.