Ликвидност / Liquidity


Ликвидност:

Ликвидността показва колко бързо даден актив може да продаден и превърнат в пари. 
Обикновено по-ликвидните активи се смятат за по-сигурни, тъй като инвеститорът може при необходимост да се освободи от тях по-бързо. 
С висока ликвидност се отличават инструментите на паричния пазар и така наречените сини чиповел 
Ликвидни активи се отличават със значително по-висок среден търгуван обем.