Крива на доходността / Yield Curve


Крива на доходността / Yield Curve:

Графика, на която по вертикалната ос е изобразена доходността на облигации, а по хоризонталната ос / времето до падежа. 
Кривата на доходността се нарича положителна, когато облигациите с по-дълъг срок до падежа имат по-голяма доходност.