Хеджиране / Hedge


Хеджиране:

Начин на намаляване на кредитния риск чрез извършване на срочни сделки така, че съществуващият риск по някоя предварително сключена сделка или налична позиция да бъде избегнат или сведен до минимум срещу заплащане на договорената цена на хеджирането.