Фонд / Fund


Фонд:

Дружество, което се занимава с инвестиране на средства в диферсифициран портфейл от активи such as stocks, bonds, real estate акции, облигаци, недвижими имоти . 
Средствата се осигуряват от притежателите на дялови участия във фонда, като всеки от тях участва пропорционално в разпределението на бъдещите финансови резултати. 
Този процес е известен като "секюритизация на активите". 
Предимството, което индивидуалния инвеститор получава, като инвестира във фонд е намаляване на риска, тъй като фондът разполага с повече възможоности за диверсификация. 
Инвестиционните фондове могат да бъдат от отворен и затворен тип, като в първия случай постоянно осъществяват емитиране и обратно изкупуване на акции, а във втория - капиталът е фиксиран при създаването на фонда и може да бъде увеличаван в съотвествие с определени процедури.