Договор за разлика / Contract for Difference - CFD


Договор за разлика:

Ценна книга, която изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа и предварително фиксираната им в договора цена.
А CFD е търгуем инструмент.