Цена/печалба на акция / P/E - price to earnings


Цена/печалба на акция:

P/E е съотношението между текущата цена на дадена акция и нетната печалба на акция (нетната печалба на компанията разделена на броя акции в обращение). 
Само по себе си съотношението цена/печалба на акция не предоставя съществена информация. 
Обикновено се сравняват съотношенията цена/печалба на компании в един и същ сектор, или P/E на дадена компания спрямо общото P/E за пазара. Полезно е и сравнението на текущото съотношение цена/печалба на компанията с неговите исторически стойности.