Арбитраж / Arbitrage

Арбитраж / Arbitrage:

Реализиране на печалба, чрез покупка на някакъв актив на по-ниска цена на един пазар и едновременната му продажба на друг пазар при по-висока цена. 
Арбитражистът е заемател на един пазар и кредитор на друг. 
Ефектът от арбитража се изразява в намаляване на разликите в цените между различните пазари.