Акции / Stocks


Акции / Stocks:

Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на акционерното дружество.